AGB

Saturs, Autodoc Club — platformas lietošanas noteikumi un nosacījumi
 • Preambula
 • 1. nodaļa. Reģistrēšanās
 • 2. nodaļa. Piedāvātās priekšrocības/pakalpojumi
 • 3. nodaļa. Platformas nodrošināšana
 • 4. nodaļa. Platformas lietošana
 • 5. nodaļa. Atbildība
 • 6. nodaļa. Lietotāja pienākumi un atbildība par publicēto saturu
 • 7. nodaļa. Atteikšanās no atbildības par padomiem vai ieteikumiem
 • 8. nodaļa. Atbrīvošana no atbildības
 • 9. nodaļa. Autodoc preču zīmes un rūpnieciskā īpašuma tiesības
 • 10. nodaļa. Darbības termiņš un izbeigšana
 • 11. nodaļa. Bloķēšana
 • 12. nodaļa. Datu aizsardzība
 • 13. nodaļa. Līguma grozījumi
 • 14. nodaļa. Strīdu izšķiršana tiešsaistē: informācija saskaņā ar Regulas (ES) 524/2013 14. panta 1. punktu par patērētāju strīdu izšķiršanu
 • 15. nodaļa. Patērētāju strīdu izšķiršana: informācija saskaņā ar Vācijas Patērētāju strīdu izšķiršanas likuma (VSBG) 36. pantu.
 • 16. nodaļa. Nobeiguma noteikumi
Autodoc Club — platformas lietošanas noteikumi un nosacījumi
Preambula

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Strasse 55, 10365 Berlīne, Vācija (turpmāk — „Autodoc“) domēnā https://club.autodoc.lv/ nodrošina platformas (turpmāk — „Platforma“) darbību, kas ļauj Lietotājiem pārvaldīt un izgūt viņu transportlīdzekļu datus „tiešsaistes servisa grāmatiņas” veidā.

Fiziskas un juridiskas personas (turpmāk — „Lietotāji“) Platformā var izpētīt šādus pakalpojumus un saņemt ieteikumus un padomus par šiem pakalpojumiem.

TTālāk izklāstītie lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk — „Lietošanas noteikumi un nosacījumi“) attiecas uz to, kā Lietotāji izmanto šo Platformu.

1. nodaļa. Reģistrēšanās
 • 1.1 Lai pilnībā izmantotu šajā Platformā pieejamo funkciju klāstu, Lietotājam ir jāreģistrējas (bez maksas). Tas nozīmē, ka Lietotājs piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.
 • 1.2 Reģistrēties var tikai pilngadīgas un pilnībā rīcībspējīgas fiziskās personas (nevis, piemēram, ģimenes vai laulāti pāri), kā arī juridiskās personas un līgumsabiedrības. Ja uzņēmums ir reģistrēts kā Lietotājs, persona, kas veic reģistrāciju, garantē, ka ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu.
 • 1.3 Lietotājiem, kuriem jau ir konts vietnē https://www.autodoc.lv/, nav atsevišķi jāreģistrējas platformā https://club.autodoc.lv/. Pieteikšanās dati no https://www.autodoc.lv/ var tikt automātiski izmantoti kā pieteikšanās dati platformā https://club.autodoc.lv/, izmantojot vienotās pierakstīšanās procesu.
2. nodaļa. Piedāvātās priekšrocības/pakalpojumi

Piedāvājot Platformas izmantošanu, Autodoc sniedz iespēju pārvaldīt un uzturēt transportlīdzekļa vēsturi ar atsauci uz Lietotāju sniegtajiem datiem.

Izmantojot Platformu, Lietotājs var veikt „servisa grāmatiņas ierakstus”. Ieraksti ietver Lietotāja personas datus, kā arī informāciju par transportlīdzekli. Platformā ir pieejama strukturēta tiešsaistes datu pārvaldības sistēma transportlīdzeklim ar pārskatiem, piemēram, par transportlīdzekļa remontiem, detaļu nomaiņas grafiku vai eļļas maiņas norisi..

Lietotājam ir iespēja Platformā saglabāt transportlīdzekļa dokumentus fotoattēlu un skenētu attēlu veidā.

Platforma ir personiska „servisa grāmatiņa”, kura tiek uzglabāta un ir apskatāma tikai attiecīgajam Lietotājam un tādējādi nav publiski pieejama.

Autodoc platformā ir integrēti video, kas tiek glabāti YouTube, un kurus var atskaņot platformā.

Autodoc izmanto YouTube API pakalpojumus, lai platformā rādītu video.

Piekļūstot video un tos atskaņojot, lietotājs piekrīt YouTube pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://www.youtube.com/t/terms).

3. nodaļa. Platformas nodrošināšana
 • 3.1 Pieliekot ekonomiski saprātīgas pūles, Autodoc centīsies padarīt Platformu Lietotājam pieejamu bez kļūmēm un darbības pārtraukumiem, kā arī nodrošināt paziņojumu un citu datu pārsūtīšanu no Lietotāja un Lietotājam bez kļūdām Platformas lietošanas ietvaros. Autodoc nav pienākuma garantēt noteiktas Platformas funkcijas, tostarp attiecībā uz Platformas pieejamību.
 • 3.2 Autodoc nodrošina Platformas darbību saistībā ar pakalpojumiem, kas tiek sniegti lielam skaitam Lietotāju, un tādēļ nodrošina Lietotājam vispārpieejamo Platformas versiju. Ciktāl Platformas vai citu pakalpojumu izmaiņu dēļ ir jāgroza šie Lietošanas noteikumi un nosacījumi, tam ir piemērojama 13. nodaļa.
 • 3.3 Autodoc ir tiesīgs piesaistīt savus saistītos uzņēmumus un citus apakšuzņēmējus pakalpojumu nodrošināšanā saskaņā vai saistībā ar Lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.
4. nodaļa. Platformas lietošana
 • 4.1 Lietotāja līguma priekšmets ir Platformas nodrošināšana, ko veic Autodoc. Lietotājs izveido personisku Lietotāja kontu, kas nav redzams citiem Lietotājiem vai sabiedrībai.
 • 4.2 Kad Lietotājs ir reģistrējies, Autodoc piešķir viņam piekļuvi Platformai, izmantojot Lietotāja kontu un pieteikšanās datus. Lietotājam vienmēr jātur slepenībā savus pieteikšanās datus un nekavējoties jāinformē Autodoc, ja viņam ir kļuvusi zināma nesankcionēta piekļuve.
 • 4.3 Lietotājam ir jāizvairās no jebkādiem pasākumiem, kas varētu apdraudēt Autodoc Platformas drošību, un viņš nedrīkst izgūt nekādu informāciju vai datus, kas traucētu Platformas programmatūru vai pārsūtītu vīrusus, Trojas zirgus vai citu ļaunprogrammatūru.
5. nodaļa. Atbildība
 • 5.1 Ciktāl Lietotāji ir patērētāji (Vācijas Civilkodeksa (turpmāk — BGB) 13. pants), tiek izslēgtas zaudējumu atlīdzināšanas prasības, izņemot debitora saistību nepildīšanas vai izpildes neiespējamības gadījumu, par ko ir atbildīgs vietnes operators vietnes operatora vai tā uzticamības personu vai darbinieku vienkāršas nolaidīgas pienākumu nepildīšanas gadījumā, ja vien šāda nepildīšana nav saistīta ar pienākumu, kura izpilde ir būtisks priekšnoteikums pienācīgai lietotāja līgumu izpildei un uz kura izpildi Lietotājs parasti var paļauties. Izņemot gadījumus, kad vietnes operators vai tā uzticamības personas vai darbinieki ir pieļāvuši tīšu nodomu vai rupju nolaidību, vietnes operatora atbildība ir ierobežota ar zaudējumu apmēru, kas parasti ir paredzams līguma noslēgšanas brīdī.
 • 5.2 Ciktāl Lietotāji ir uzņēmēji (BGB 14. pants), tiek izslēgtas zaudējumu atlīdzināšanas prasības, neatkarīgi no juridiskā pamatojuma, kas balstītas uz vietnes operatora vai tā uzticamības personu vai darbinieku vienkāršas nolaidīgas pienākumu nepildīšanas gadījumā, ja vien šāda nepildīšana nav saistīta ar pienākumu, kura izpilde ir būtisks priekšnoteikums pienācīgai lietotāja līgumu izpildei un uz kura izpildi Lietotājs parasti var paļauties. Izņemot gadījumus, kad vietnes operators vai tā uzticamības personas vai darbinieki ir pieļāvuši tīšu nodomu vai rupju nolaidību, vietnes operatora atbildība ir ierobežota ar zaudējumu apmēru, kas parasti ir paredzams līguma noslēgšanas brīdī.
 • 5.3 Atbildības ierobežojumi saskaņā ar 5.1. un 5.2. punktu netiek piemēroti (i) ciktāl atbildību nevar ierobežot vai izslēgt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tostarp saskaņā ar Vācijas Likumu par atbildību par produktu (ProdHaftG), (ii) tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, (iii) gadījumos, kad nodarīts kaitējums veselībai, fiziskas traumas vai noticis dzīvības zaudējums, ko izraisījusi vienkārša nolaidība, (iv) ļauna nodoma gadījumos un (v) gadījumos, kad netiek ievērota saskaņotā garantija.
6. nodaļa. Lietotāja pienākumi un atbildība par publicēto saturu
 • 6.1 Autodoc respektē trešo pušu intelektuālo īpašumu un pieprasa tāpat rīkoties saviem lietotājiem.
 • 6.2 Lietotājam jānodrošina, ka viņš nepublicē saturu, kas pārkāpj trešo personu tiesības (piemēram, autortiesību un preču zīmju tiesību, personisko tiesību vai konkurences pārkāpumi).
 • 6.3 Lai nodrošinātu likuma prasībām atbilstošu un pienācīgu Autodoc Club foruma lietošanu, publicējot materiālus un citu saturu (saraksts nav pilnīgs), ir aizliegtas šādas darbības:
  • Trešo personu personas datu publicēšana, piemēram, vārds, adrese, profesija, tālruņa numurs vai e-pasta adrese.
  • E-pasta korespondences, rakstiskas sarakstes vai citas individuālas rakstiskas saziņas, kas uzskatāma par konfidenciālu, publicēšana Autodoc Club forumā.
  • Materiālu un/vai satura publicēšana, kas ir rasistisks vai pornogrāfisks, kaitīgi ietekmē nepilngadīgas personas, slavina vardarbību vai ir citādi nelikumīgs vai neatbilstošs, vai saites uz šādu tīmekļa saturu internetā.
  • Pārkāpt spēkā esošos likumus, aicināt citus pārkāpt likumus vai veidot saites uz šādiem materiāliem vai saturu.
  • Nepatiesu apgalvojumu, apvainojumu vai cita aizskaroša satura publicēšana vai vispārīga Autodoc Club foruma izmantošana neatbilstošā (vulgārā, agresīvā, provokatīvā utt.) veidā.
  • Tādu materiālu un cita satura publicēšana, kas varētu radīt iespaidu, ka autors ir AUTODOC SE darbinieks.
  • Fotoattēlu un video ievietošana, iepriekš nesaņemot visu attēloto personu piekrišanu to publicēšanai Autodoc Club forumā.
  • Jebkura veida komerciāla Autodoc Club foruma izmantošana, tostarp reklamējot preces vai pakalpojumus ārpus Autodoc tīkla vai veidojot saites uz tiem.
  • Meklēšanas vaicājumu vai citu materiālu publicēšana, kas ir tieši saistīti ar tirdzniecību vai pakalpojumu ārpus Autodoc tīkla.
 • 6.4 Autodoc ir tiesīgs dzēst vai deaktivizēt Lietotāja ievietoto saturu, ja tas pārkāpj trešo personu tiesības vai trešās personas izvirza prasības, kuras tiek pamatotas ar tiesību pārkāpumu, kura saprātīgu pamatojumu nevar viennozīmīgi izslēgt.
 • 6.5 Autodoc neuzņemas atbildību par Lietotāju ievietotā satura precizitāti, kvalitāti, pilnīgumu, uzticamību, veidu vai autentiskumu. Tas nav uzskatāms par Autodoc viedokļa izteikšanu. Autodoc nepārprotami neakceptē Lietotāju saturu kā savu saturu.
 • 6.6 Ja Autodoc kļūst zināms Lietotāja saturs, kas potenciāli var izraisīt tiesību pārkāpumu, tas nekavējoties informē Lietotāju rakstiskā formā.
7. nodaļa. Atteikšanās no atbildības par padomiem vai ieteikumiem

Ja šajā Platformā tiek kopīgots padoms vai ieteikumi, neierobežojot atbildību, kas izriet no jebkādām līgumattiecībām, prettiesiskām darbībām vai citiem tiesību aktiem, no Autodoc nevar tikt pieprasīta atlīdzība par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies sekojot šādam padomam vai ieteikumiem.

8. nodaļa. Atbrīvošana no atbildības

Ar šo Lietotājs apliecina, ka pēc pirmā pieprasījuma atlīdzinās zaudējumus Autodoc, ar Autodoc saistītajiem uzņēmumiem un visiem Autodoc un/vai ar Autodoc saistīto uzņēmumu darbiniekiem, pārstāvjiem, akcionāriem un uzticamības personām un novērsīs jebkādu trešo pušu prasību vai pretenziju kaitējumu attiecībā uz vai saistībā ar saturu, ko Lietotājs uzglabā, publicē un/vai pārsūta Autodoc pakalpojumu kontekstā, vai prasības un pretenzijas kas celtas, pamatojoties uz pakalpojumu izmantošanu vai šo Lietošanas noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem vai lietotāja veiktiem trešo pušu tiesību pārkāpumiem. Tas katrā gadījumā ietver arī saprātīgus juridiskos izdevumus.

9. nodaļa. Autodoc preču zīmes un rūpnieciskā īpašuma tiesības

Lietotājs atzīst, ka Autodoc ir ekskluzīvas tiesības uz visu Autodoc piedāvājumu un marķējumu, tostarp uz jebkādām preču zīmēm, patentiem, autortiesībām, licencēm vai citām tiesībām vai pielīdzināmiem tiesiskiem statusiem attiecībā uz Lietotāju, un ka viņš neizmantos tos bez iepriekšējas, skaidras, rakstiskas Autodoc piekrišanas vai noņems jebkādas atsauces uz Autodoc īpašumtiesībām. Tostarp Lietotājs nedrīkst izmantot Autodoc preču zīmi, kopēt, modificēt, sadalīt vai veidot atvasinājumus no programmatūras vai mēģināt noskaidrot pirmkodu vai pārdot, nodot, piešķirt apakšlicences vai nodot jebkādas tiesības vai iesniegt prasības par jebkādām tiesībām. Skaidrības labad augstāk minētais neattiecas uz paša Lietotāja saturu.

10. nodaļa. Darbības termiņš un izbeigšana
 • 10.1 Konta reģistrācijas līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
 • 10.2 Lietotājs var izbeigt konta reģistrācijas līgumu jebkurā laikā bez brīdinājuma. Autodoc var pielietot standarta konta reģistrācijas līguma izbeigšanu, ievērojot divu nedēļu iepriekšējas brīdināšanas termiņu. Tiesības lauzt līgumu pamatota iemesla dēļ paliek nemainīgas. Tostarp Autodoc var izbeigt konta reģistrācijas līgumu bez brīdinājuma, ja:
  • Lietotājs reģistrējoties sniedz nepatiesu vai nepilnīgu informāciju,
  • Lietotājs atkārtoti pārkāpj citas līgumsaistības un nepārtrauc saistību nepildīšanu pat pēc Autodoc pieprasījuma.
 • 10.3 Ja Autodoc ir pārtraucis līgumu, Lietotājam nav tiesību veidot jaunu kontu, tostarp izmantojot citu vārdu vai nosaukumu.
 • 10.4 Jebkura izbeigšana jāveic rakstiski. Izbeigšanai pa e-pastu jāatbilst rakstiskas formas prasībām.
11. nodaļa. Bloķēšana

Autodoc ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pilnībā vai daļēji bloķēt Lietotāja Platformas lietošanu, ja fakti liek secināt, ka Lietotājs ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai šāda bloķēšana ir nepieciešama, pamatojoties uz tiesību normām vai lai izmeklētu iespējamo pārkāpumu.

12. nodaļa. Datu aizsardzība

Autodoc pakalpojumu izmantošana ir brīvprātīga. Tomēr interneta platformas https://club.autodoc.lv/ izmantošana nav pilnībā iespējama, nesniedzot personas datus vai anonimizētus datus.

Autodoc ievēro spēkā esošos piemērojamos datu aizsardzības noteikumus. Tas nekopīgos datus ar citiem Lietotājiem. Sīkāka informācija par nepieciešamo personas datu vākšanas, apstrādes un izmantošanas veidu un mērķi ir atrodama Privātuma politikā.

13. nodaļa. Līguma grozījumi

Lietotāja līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošā Lietošanas noteikumu un nosacījumu versija ir daļa no lietotāja līguma starp Lietotāju un Autodoc. Pašreizējai Lietošanas noteikumu un nosacījumu versijai jebkurā laikā var piekļūt Autodoc vietnē https://club.autodoc.lv/services/noteikumi-un-nosacijumi. Tomēr Autodoc ir tiesības grozīt un pielāgot Lietošanas noteikumus un nosacījumus, kas stājas spēkā turpmāk. Autodoc ir jāinformē Lietotāju rakstiskā vai teksta formā četras nedēļas pirms grozīto Lietošanas noteikumu un nosacījumu stāšanās spēkā. Lietošanas noteikumu un nosacījumu grozītā versija tiek piemērota, ja šajā termiņā nav saņemti iebildumi vai Lietotājs iepriekš izsaka skaidru piekrišanu grozījumiem vai turpina aktīvi izmantojot pakalpojumu. Ja Lietotājs paziņojuma izteikšanas termiņā iebilst pret grozījumiem teksta formā (pietiek ar e-pastu), lietotāja līgums tiek turpināts, piemērojot iepriekšējos Lietošanas noteikumus un nosacījumus. Lietotāja un Autodoc tiesības izbeigt līgumu paliek nemainīgas.

14. nodaļa. Strīdu izšķiršana tiešsaistē: informācija saskaņā ar Regulas (ES) 524/2013 14. panta 1. punktu par patērētāju strīdu izšķiršanu

Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu (SIT), kas atrodama vietnē https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mūsu uzņēmums nav gatavs vai tam nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju strīdu izšķiršanas padomē.

15. nodaļa. Patērētāju strīdu izšķiršana: informācija saskaņā ar Vācijas Patērētāju strīdu izšķiršanas likuma (VSBG) 36. pantu.

Mēs nepiedalīsimies strīdu izšķiršanas procesā patērētāju strīdu izšķiršanas padomē. Tomēr juridiskā situācija pieprasa, lai mēs jums norādītu kompetentu patērētāju strīdu izšķiršanas padomi: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung eV, Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, Vācija; tālr.: +49 (0) 7851 / 795 79 40; fakss: +49 (0) 7851 / 795 79 41; e-pasts: mail@verbraucher-schlichter.de; tīmekļa vietne: www.verbraucher-schlichter.de.

16. nodaļa. Nobeiguma noteikumi
 • 16.1 Ciktāl Lietotāji ir uzņēmēji (BGB 14. nodaļa), tiek piemēroti Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izslēdzot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem. Tas attiecas tikai uz patērētājiem, ja nav nekādu pretrunu ar obligātajiem tiesību aktiem (piemēram, patērētāju aizsardzības noteikumiem) saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā ir patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta.
 • 16.2 Ekskluzīvā jurisdikcijas vieta visiem strīdiem, kas izriet no šī līguma vai saistīti ar to, ir Berlīne, ar nosacījumu, ka līgumslēdzējas puses ir tirgotāji, vai jums nepastāv vispārēja jurisdikcija Vācijā vai citā ES dalībvalstī, vai arī jūs esat pārcēluši savu pastāvīgo dzīvesvietu uz ārzemēm pēc šo Lietošanas noteikumu un nosacījumu stāšanās spēkā vai prasības iesniegšanas brīdī dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta nav zināma.
 • 16.3 Ja viens vai vairāki Lietošanas noteikumu un nosacījumu noteikumi ir vai kļūst nederīgi vai neizpildāmi, tas neietekmē pārējos Lietošanas noteikumu un nosacījumus. Spēkā esošie vai neizpildāmie noteikumi tiek aizstāti ar likuma noteikumiem, ciktāl tādi pastāv.